Przekazy historyczne i legendy głoszą, że dawno temu ludzie poszukiwali źródła żywej wody, która ciężko chorych stawiała na nogi. Jest w tych historiach i legendach jakaś silna moc i wiara, że taka woda naprawdę istniała i nadal istnieje…

Zdarza się często, że odkrycia te potwierdza nauka, dopiero po tym jak praktyczne zastosowania w różnych dziedzinach życia potwierdzają ich niekwestionowaną użyteczność.

Tak jest też ze zjawiskiem rewitalizacji wody odkrytym w XX wieku. Pionierem badań był Austriak Victor SCHAUBERGER (1885 -1958), autor wielu wynalazków i odkryć, które w większości utajniono w ze względów militarnych . On też skonstruował jako pierwszy urządzenie poprawiające jakość wody, oparte na ruchu wirowym.

Badania na wodą kontynuował także austriacki   badacz natury Johann GRANDER, który skonstruował urządzenie do rewitalizacji wody oparte na zasadzie przekazu informacji. Dziś na świecie zarówno w instalacjach domowych jak i w wielkim przemyśle, w ogrodnictwie czy hodowli zwierzęcej  pracuje setki tysięcy jak nie więcej instalacji wyprodukowanych przez firmę Johanna Grandera z Austrii czy także z Austrii firmę E.W.O. (Energie Wasser Optimierung).

Problem powstaje, gdy woda na swojej drodze będzie miała kontakt z zanieczyszczeniami chemicznymi, ponieważ staną się one w tej wodzie nośnikiem szkodliwej dla zdrowia informacji elektromagnetycznej.

Nie mniej odkrycia i wskazówki V. Schaubergera oraz Grandera doprowadziły do znalezienia skutecznych metod poprawiania jakości wody.

Zjawisko odbudowy pierwotnych właściwości wody poprzez pełną regenerację jej struktur molekularnych i przywrócenie zdolności do samooczyszczania drogą przekazu informacji nazwanorewitalizacją wody (ożywianiem wody).

Rewitalizacja przywraca wodzie jej początkową, stabilną mikrobiologicznie i fizycznie strukturę wewnętrzną naruszoną w wyniku działania wielu niekorzystnych czynników zewnętrznych (skażenie wody i środowiska, dodatek chemikaliów w procesie uzdatniania, brak ruchów spiralnych, tłoczenie pod ciśnieniem itp.). Do rewitalizacji wody służą specjalne aparaty i urządzenia. Woda wodociągowa przepływająca przez aparat wpada w ruch spiralno – skrętny, co ułatwia jej przyswajanie (pochłanianie) wibracji wysokiej częstotliwości pochodzącej z wzorcowej wody zamkniętej w szczelnych komorach tego urządzenia. Samo przekazanie drgań, odbywa się drogą rezonansu, bez fizycznego kontaktu wody wzorcowej z wodą ożywianą i jest formą odbioru informacji.

Ten proces można przyrównać do efektu kamertonu – wibrujący kamerton oddaje część drgań po pojawieniu się w jego pobliżu drugiego kamertonu. Sam aparat ma obudowę w formie płaszcza za stali magnetycznej, którego odpowiednie pole magnetyczne jest przewodnikiem w tej interakcji, a to z kolei przyczynia się do dalszego wzrostu procesu rewitalizacji.

Kiedy cząsteczki wody wodociągowej zostają poddane temu procesowi – następuje znaczne obniżenie napięcia powierzchniowego wody, a struktura fizyczna wody przyjmuje formę heksagonalną, tj. sześcioramienną. Ma to olbrzymie znaczenie dla komórek organizmów żywych. W ten sposób przyspieszony i ułatwiony jest transport środków odżywczych do komórek oraz skuteczniejsze wydalane toksyn.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Południowo-Koreańską Akademię Nauk (zespół znanego w świecie prof. Ihon Mu Shik) potwierdziły kilka lat temu, że najzdrowszą dla człowieka jest woda ustrukturyzowana tj. woda o strukturze heksagonalnej. Taką strukturę ma właśnie woda rewitalizowana (ożywiona). Dalej wykazano, że po kąpieli w tej wodzie stwierdza się wzrost ilości toksyn, co oznacza, że człowiek się w wodzie zrewitalizowanej oczyszcza. Natomiast po kąpieli w typowej, zwykłej wodzie wodociągowej – toksyn w niej ubywa, w tym przypadku oznacza to, że człowiek wchłania zanieczyszczenia z tej wody (tak jak gąbka). 

Korzystne kształtowanie się kryształków wody w  heksagonalnej strukturze, po wprowadzeniu różnych pozytywnych oddziaływań informacyjnych na wodę, potwierdził też w formie kilku tysięcy specjalnych zdjęć japoński badacz dr Masaru Emoto. Okazało się, że czysta woda w postaci lodu powiększona pod mikroskopem 200-500 krotnie przybiera na tych zdjęciach kształty pięknych sześcioramiennych kryształków. Podobny efekt powstaje po pozytywnych przekazach dźwięków, obrazów, a nawet energii emocjonalnej. Badania empiryczne M. Emoto wydają się być spójne z najnowszymi obliczeniami modelowymi rosyjskiego badacza dra S. Zenina, który w swojej pracy habilitacyjnej na temat pamięci wody obronionej w Rosyjskiej Akademii Nauk podważa pogląd, że wodorowe wiązania cząsteczek wody istnieją jedynie przez setne części sekundy. Według jego wyliczeń podstawowym elementem strukturalnym wody jest stabilny asocjat złożony z około tysiąca molekuł wody, o długim czasie życia, kształtem przypominający mały kryształek lodu z sześcioma romboidalnymi ścianami. Na powierzchni tych ścian pod wpływem czynnika zewnętrznego (np. szkodliwego związku chemicznego) mogą powstać odrębne rozkłady elektrycznych “plusów” i “minusów”.

Proces przekazywania danych innym kryształkom odbywa się z odwróceniem ich elektrycznych potencjałów. Tak ukształtowana struktura informacyjna wody może zostać skasowana poprzez odpowiednią obróbkę magnetyczną – a taka ma miejsce w procesie rewitalizacji wody. Wieloletnie badania w Akademii Nauk Przyrodniczych Rosyjskiej Akademii Nauk pod kierunkiem eksperta WHO prof. J. Rachmanina oraz prof. W. Kondratowa prowadzono na mikroorganizmach, zwierzętach i ludziach . Połączono tutaj tradycyjne metody analizy komórkowej z najnowszymi niekonwencjonalnymi metodami diagnostyki, przebadano oddziaływanie zrewitalizowanej wody na 11 patogennych i quasi-patogennych zarodków, w tym salmonelli. Stwierdzono wyłącznie pozytywne i zarazem wielokierunkowe efekty tej metody.

Biotechnologia informacyjna rewitalizacji wody,  daje najwyższą jakość we wszystkich jej obiegach i zastosowaniach (woda pitna, użytkowa, krążąca – w obwodach ciepłowniczych i chłodniczych, stojąca – w studniach, zbiornikach wodnych i basenach, w stawach i jeziorach).

Inwestycja zwraca się stosunkowo szybko, nie ma żadnych kosztów jej obsługi , a zakres korzyści dla ludzi i wielu dziedzin gospodarki z roku na rok się powiększa, obejmując nowe obszary zastosowań. Potwierdzono bowiem skuteczność oddziaływania tego procesu we wszystkich płynach spożywczych i cieczach technologicznych, a także w powietrzu. Powiększa się również liczba i asortyment produktów powstających na bazie wody informacyjnej. Obok typowych zastosowań w wielu działach gospodarki, ta biotechnologia wkroczyła też do gospodarstw domowych.

Najważniejsze cechy naturalnej metody rewitalizacji wody:

 • Rewitalizacja wody jest jedną z najskuteczniejszych metod , która może w dużym stopniu ograniczyć masowy proces chemicznego uzdatniania wody pitnej oraz wszelkie szkodliwe skutki tego procesu u odbiorców wody – dając kres kilku setkom toksycznych, mutagennych i kancerogennych związków chemicznych oddziaływujących, od wielu lat, chorobotwórczo na wszystkie organizmy żywe.
 •  Szkodliwe pochodne chemicznego uzdatniania są dezaktywowane i nie odkładają się już w naszych organizmach i w zasadzie nie ma tu potrzeby instalacji filtrów, membran, czy wkładów i okresowej ich wymiany. W przypadku wody używanej bezpośrednio do picia i celów spożywczych, chcąc mieć komfort konsumowania w pełni czystej i zdrowej wody, przed urządzeniem  rewitalizującym można zamontować  urządzenie oczyszczające (filtr).
 •  Zostaje zapewniona trwała i nieograniczona w czasie poprawa jakości każdego rodzaju wody pitnej i użytkowej oraz innych cieczy (płynów technologiczno – produkcyjnych), w tym przestaje być konieczne zmiękczanie wody na cele użytkowe i przemysłowe, co skutkuje rezygnacją z używania do tego celu środków chemicznych – zanieczyszczających środowisko i zakupu specjalnych kosztochłonnych instalacji
 • Odbywa się tutaj proces uzdatniania wody na poziomie elektromagnetycznym, tzn. następuje całkowita i trwała dezaktywacja drgań elektromagnetycznych cząsteczek wody szkodliwych dla zdrowia oraz indukowane są częstotliwości korzystne dla ludzi, dla świata zwierząt i roślin, a także korzystne dla samych instalacji wodnych oraz całościowo dla całego środowiska naturalnego.
 • Zanikają organiczne zanieczyszczenia wody i innych cieczy oraz następuje ich stabilizacja mikrobiologiczna w długim okresie czasu, dająca możliwość praktycznie bezterminowego przechowywania wody pitnej.
 •  Urządzenia działają efektywnie i sprawnie nie tylko w wodzie płynącej, ale też w wodzie stojącej
 • Uruchomiony zostaje stały mechanizm samooczyszczania wody poprzez absorbowanie naturalnych i subtelnych energii pochodzących m. in. z ziemskiego pola magnetycznego.

  Proces rewitalizacji  wody

  Natura jest wzorcem, na którym opierają się metody rewitalizacji wody (np. technologia GRANDERA czy metoda E.W.O.) Bogactwo doświadczeń zgromadzonych przez pionierów badań nad wodą takich jak Wiktor Schauberger, Johann Grander, Jacques Benveniste  stanowi ważną podstawę do projektowania aparatów i urządzeń.

  Woda jest najważniejszym ze składników odżywczych dostępnych dla człowieka i wszystkich istot żywych. Woda ulega zmianie i transformacji. 

  Rewitalizacja polega na przywróceniu wodzie struktury taką jaką ma czysta niczym nie skażona, pełna witalności  naturalna woda źródlana

  W aparacie np. GRANDERA woda wodociągowa (lub z innego ujęcia) dzięki specjalnej konstrukcji wpada w ruch wirowy co ułatwia i przyspiesza przekazanie informacji z wzorcowej wody informacyjnej umieszczonej w zamkniętych profilach aparatu.

  Dzięki uporządkowaniu struktury molekularnej w wodzie zrewitalizowanej następuje szereg pozytywnych zmian m.in. obniża się napięcie powierzchniowe, zmienia się polaryzacja cząsteczek np. cząsteczek wapnia i wiele innych.

  Wzorcowa woda informacyjna jest najczystszą wodą źródlaną, wysoko naenergetyzowaną i specjalnie przystosowaną. A naturalny proces wymiany informacji jaki zachodzi w aparacie jest możliwy dzięki specyficznej budowie cząsteczek wody.

  Wymiana informacji pomiędzy wodą przepływającą przez aparat a wzorcową wodą informacyjną dokonuje się poprzez rezonans.